Oblasti prava kojima se bavi naša kancelarija

Ivošević&partners je advokatska kancelarija koja više od dvadeset godina svojim klijentima pruža širok spektar pravnih usluga sa značajnim fokusom na radno pravo, u kojoj oblasti istaknuto predstavlja lidere u rešavanju najkompleksnijih pravnih pitanja.

Radno pravo

Usko stručna specijalinost naše advokatske kancelarije bazirana je na oblast radnog prava. Našim klijentima pružamo pravovremenu i potpunu radnopravnu uslugu koja obuhvata svaki segment ove oblasti, počev od savetovanja u vezi sa oblicima, uslovima i načinom zasnivanja radnog odnosa; oblicima rada van radnog odnosa; prestankom radnog odnosa i rada van radnog odnosa; pomoći pri donošenju različitih odluka vezanih za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa, izrade opštih akata iz domena radnih odnosa i drugo, a sve uz potpuno poštovanje imperativnih odredaba zakona, podzakonskih propisa, opštih akata, sudske prakse i stručnih mišljenja. Advokati u našoj kancelariji su, takođe, usko specijalizovani za pružanje pravne podrške i u srodnim oblastima prava koje se tiču zlostavljanja na radu, uzbunjivanja, diskriminacije, kao i sve aktuelnijom zaštitom podataka ličnosti. Advokat Milan Ivošević, koautor je i Komentara Zakona o radu, zajedno sa prof. dr Zoranom Ivoševićem, bivšim sudijom Vrhovnog suda Srbije i profesorom pravnog fakulteta Univerziteta Union.

Sudski postupci

Advokati naše kancelarija poseduju dugogodišnje iskustvo u poslovima zastupanja klijenata u različitim vrstama sudskih postupaka. Posvećeni smo pozitivnom i efikasnom rešavanju sporova i trudimo se da detaljnim analizama sagledamo kako moguće koristi tako i posledice pokretanja spora, te svoje klijente upozorimo na moguće ishode i rezultate postupka. Takođe, našim klijentima pružamo i potrebne pravne savete prilikom pregovaranja u vezi sa pokretanjem ili mirnim okončanjem sudskih postupaka, vodeći računa o njihovim ciljevima, rizicima i reputaciji.

Korporativno pravo

Pružamo punu uslugu u oblasti korporativnog prava, preko osnivanja, gašenja, likvidacije ili stečaja privrednih društava, izrade opštih i pojedinačnih akata društva i slično. Pratimo zakonodavnu regulativu kako bismo bili u mogućnosti da svojim klijentima pružimo adekvatne savete i dođemo do održivih rešenja.

Trgovinsko pravo

U ovoj oblasti, naš tim ima značajno iskustvo u pružanju pomoći povodom pregovaranja i prilikom sastavljanja različitih vrsta ugovora u privredi. Prilikom savetovanja klijenata vodimo računa o zaštiti njihovih prava uz istovremeni fokus na ostvarenje njihovih ciljeva i iznalaženju rešenja u skladu sa pozitivnim propisima i aktuelnom sudskom praksom.

Gradjansko pravo

Pružamo širok spektar usluga iz celokupne građansko-pravne materije, u kojoj posedujemo dugogodišnje iskustvo naročito u oblasti obligacionog, imovinskog, naslednog i porodičnog prava, te isto tako i u vođenju parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka.

Upravno pravo

U ovoj oblasti naš tim svojim klijentima može pružiti pomoć u vezi sa tumačenjem pravnih propisa, zastupanja pred državnim organima, kao i organima autonomne pokrajne i lokalne samouprave u različitim vrstama upravnih postupaka. Takođe, advokatska kancelarija poseduje znanje i iskustvo u postupcima zastupanja u različitim vrstama upravnih sporova.

Prekršajno pravo

Posedujemo adekvatan nivo znanja i iskustva u pružanju blagovremene i kvalitetne odbrane u prekršajnim postupcima, kako fizičkih tako i pravnih lica.